---Integritetspolicy BQ

Inledning
Vi på BQ Marketing AB bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1  Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

1.2  Vem ansvarar för dina personuppgifter?

BQ Marketing AB, organisationsnummer 556607-2566 på Stillestorps Industriväg 1 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

1.3  Hur får BQ Marketing AB tag på dina personuppgifter?

  • När du registrerar dig på Min sida på www.bq.se
  • När du skickar in e-post till vår orderavdelning
  • När du ringer till oss i något ärende
  • Då vi träffas på kundbesök eller i samband med en mässa där vi ställer ut


1.4  Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

BQ Marketing AB behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, företagsadress, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.


1.5  Varför behandlar BQ Marketing AB uppgifter om dig?

  • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund
  • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster
  • För att hantera och administrera dina frågor till vår kundtjänst


1.6  När har BQ Marketing AB rätt att behandla dina personuppgifter?

BQ Marketing  ABhar rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till. 

1.7  Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på BQ Marketing AB. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

1.8  Överföring till tredje land

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär när personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. BQ Marketing AB strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen. 

1.9  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

BQ Marketing AB AB sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med.

1.10 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

BQ Marketing AB AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. 

1.11 Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:


Rätt till tillgång: På BQ Marketing AB AB är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter. 

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta BQ Marketing AB och begära att få dem rättade. 

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att BQ Marketing AB raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer BQ Marketing AB inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av offentlig verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos BQ Marketing AB.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit BQ Marketing AB.
Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att BQ Marketing AB kan neka. 

1.12  När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på ,www.bq.se

1.13     Vem kontaktar jag vid frågor?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt kan tas med VD Håkan Boquist